El Programa anual d’actuació estadística 2021 de la Generalitat incorpora per primera vegada una actuació estadística específica sobre Economia Blava

L’Economia Blava serà aquest 2021 un dels nous indicadors inclosos en el Programa anual d’actuació estadística de la Generalitat. És la primera vegada que aquest Programa incorpora una actuació estadística en relació amb aquest àmbit econòmic. L’objectiu d’aquesta actuació és començar a desenvolupar l’estadística anual d’Economia Blava de Catalunya.

La denominació d’Economia Blava fa referència a diversos sectors econòmics relacionats amb el mar integrats en un mateix àmbit. En ser un concepte nou, Catalunya encara no té una estadística que permeti dimensionar l’Economia Blava i avaluar-ne el desenvolupament i les tendències en el temps. Aquesta actuació estadística prioritzarà en el seu començament, per a cada sector econòmic, les dades d’ocupació, de facturació i de valor afegit brut a fi de dimensionar l’Economia Blava catalana.

Dades de gran utilitat

Aquesta actuació estadística serà fonamental per poder avaluar el pes de l’Economia Blava a Catalunya, tant en relació amb altres sectors econòmics com en relació amb altres territoris i països del nostre entorn. A més, constituirà una eina fonamental per avaluar la implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 aprovada l’any 2018, atès que el primer dels seus quatre àmbits d’actuació és precisament el “Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava respectuós envers el conjunt dels usos humans del mar”. És per això que l’Estratègia marítima de Catalunya inclou una línia d’actuació específica dedicada al desenvolupament de l’estadística de l’Economia Blava a Catalunya que amb aquesta actuació es comença a materialitzar.

Aquesta actuació serà també de gran utilitat per avaluar el compromís de Catalunya amb l’aplicació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides, i específicament amb el seu objectiu 14 dedicat als mars i oceans.

Actualment, s’està treballant el contingut de l’actuació, liderada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya. S’espera que l’actuació es consolidi any rere any i abasti sectors econòmics ja establerts, com ara: el turisme marítim, la pesca professional, l’aqüicultura, la pesca recreativa, les activitats marítim-recreatives i esportives, la formació en l’àmbit marítim, la construcció i reparació de vaixells i estructures marítimes, el transport marítim i els ports, entre d’altres. Es considerarà també el potencial de desenvolupament d’altres sectors econòmics denominats emergents com ara les energies renovables flotants, la biotecnologia marina i la dessalinització.

S’ha constatat que aquesta actuació és actualment una necessitat tant dels sectors econòmics involucrats com de les administracions i dels usuaris en general.