Nou registre per a les explotacions avícoles d’autoconsum.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a l’abast de tothom un procediment simplificat per al registre de les explotacions avícoles d’autoconsum, és a dir, aquelles que es destinen únicament al consum familiar i tenen una capacitat màxima d’entre 50 i 70 pollastres/any o 32 gallines ponedores.

Les explotacions d’autoconsum, particularment les avícoles, formen part d’una activitat tradicional, molt arrelada a l’entorn rural català. Degut a les seves característiques és evident que els requeriments necessaris per realitzar l’activitat ramadera no poden ser els mateixos que els establerts per a les explotacions que comercialitzen la seva producció.

Tanmateix, aquestes explotacions d’autoconsum no estan exemptes de perills sanitaris i de salut pública, i poden convertir-se, sota determinades circumstàncies, en una font potencial de focus de malalties comprometent la sanitat i la viabilitat de la resta d’explotacions avícoles.

Amb l’objectiu de minimitzar els riscos esmentats, és necessari recordar la importància de disposar d’un adequat registre i censat dels animals presents a les explotacions d’autoconsum, aplicant unes condicions de flexibilitat ateses les seves característiques.

Per això, el DARP posa a l’abast de tothom el full de declaració de dades d’explotacions d’autoconsum, amb la finalitat que en el cas que es detecti la presència d’aus sense registrar i/o censar en una determinada ubicació, es pugui comunicar a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, perquè en puguin donar el tràmit oportú.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?

Es consideren explotacions avícoles d’autoconsum aquelles on es crien aus amb destinació exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 0,20 Unitats de bestiar. En cas d’avicultura de carn no poden sobrepassar els 210 Kg de pes viu a l’any, el que correspon a una capacitat entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals i, en cas d’avicultura de posta, a una capacitat de 32 gallines ponedores.

Chickens on traditional free range poultry farm

fira-apat-2