Activa la prohibició de fer foc al bosc

Des del 15 de març fins al 15 d’octubre, no es podrà fer foc en els terrenys forestals sense autorització.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’ha activat aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, i té com a objectiu establir una sèrie de mesures per a prevenir els incendis forestals. Aquesta norma regula que no es pot encendre foc en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, ni en la franja de 500 metres que els envolta, sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, s’ha destacat, que no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament. Tampoc es podrà fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.

A més a més, queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol manera que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Com a excepció, es podrà fer foc en les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

596ae8fe02a4f.image

fira-apat-2