Solucions per a les terres no fèrtils

Moltes terres estan indisposades per cultivar deguts a l’escassa fertilització que tenen, ja que en alguns casos han estat molt de temps sense fer-se servir, això provoca un problema greu per a moltes terres marginals del sector de l’agricultura.

S’està establint, doncs, un estudi científic, finançat pel Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, per aconseguir la formula perfecta i  que té com a objectiu principal el desenvolupament de cultius i lignocel·luloses industrials, que són econòmicament rendibles, viables i sostenibles en les terres agrícoles marginals.

En el seu desenvolupament, tenen previstes altres actuacions, com per exemple, en una primera fase, es pretén implementar una base de dades actualitzada sobre els cultius industrials ja existents a la Unió Europea i, amb una informació relativa a les seves característiques agronòmiques, necessitats d’entrades, rendiment del sòl i qualitat de la seva biomassa per a diferents aplicacions.

Diferents hipòtesis i formes

Paral·lelament, les terres marginals de cultiu, es caracteritzaran, es conceptualitzaran i es mapearan un sistema d’informació geogràfic. Gràcies a aquestes eines, es disposarà d’una classificació espacialment explícita que possibilitarà identificar les espècies de cultiu més viables potencialment i, un mapa força complet de les terres de cultiu marginals europees.

En base als resultats de la primera fase, el projecte Programa Horitzó 2020, preveu un ampli programa experimental de cultius lignocel·luloses per a usos industrials i energètics amb un potencial identificat en les terres marginals dels països que hi participen.

Altres línies de recerca, inclouen la millora d’alguns dels cultius considerats, per tal de millorar la seva viabilitat, així com el desenvolupament d’estratègies adequades per optimitzar les cadenes de subministrament de la biomassa collida.

I per acabar, es donarà a terme una avaluació dels resultats obtinguts, abordant qüestions tècniques, mediambientals, econòmiques i socials i, es formularan recomanacions de bones practiques agrícoles, per a la implementació sostenible dels cultius més viables.

 

no fertil