El nou projecte del Departament d’ Agricultura per a reduir l’ impacte del canvi climàtic a les explotacions agràries

Podem dir que el canvi climàtic es defineix com la variació global del clima que sofreix la Terra. Aquestes variacions es distribueixen en diverses escales temporals, però sobre tot, el canvi dels paràmetres climàtics arreu del món (temperatura, precipitacions, vents, nuvolositat, entre d’ altres. Tot això és degut a l’ explotació massiva dels recursos naturals existents al nostre planeta i per les activitats humanes, com empresarials, transport, entre d’ altres.

Segons el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC), aquest es pot definir com el canvi atribuit tant directa com indirectament a la activitat humana que com a conseqüència, altera la composició de la atmosfera a través de la emissió de gassos nocius i que es suma a la variabilitat del clima observada durant períodes de temps comparables entre si per a poder adonar-se del canvi produit.

dades.8

Evolució de la temperatura mitjana a Catalunya (Observatori Fabra) 

Com es pot observar en l’ anterior gràfic, les temperatures registrades al Observatori Fabra demostren que la temperatura mitjana sofreix un increment constant de manera anual. D’ aquesta manera podem confirmar que el canvi climàtic és un fet real i del que ens hauríem de preocupar i conscienciar més per a intentar reduir les emisions de gassos nocius a l’ atmosfera.

Concretament, en l’ àmbit territorial català, des del Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), lo que es pretén, és reduir l’ impacte i les conseqüències que apareixen amb aquest canvis meteorològics i que afecten negativament al planeta.

Això es pretén realitzar mitjançant la subvenció a 116 emprenedors catalans, per a que puguin realitzar inversions de millora, amb l’ objectiu de innovar el procés de producció i recollida d’ aliments, que permetin mitigar el canvi climàtic dins de les explotacions agràries.

La comunitat de Catalunya és la primera en apostar per aquest nou tipus de ajudes o subvencions amb l’ objectiu de promoure entre els emprenedors l’ eficiència dels recursos, per al foment i l’ utilització d’ una economia baixa en carboni i amb la possibilitat d’ adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Aquesta iniciativa es vol realitzar en base a aportacions monetàries amb l’ objectiu de millorar immobles per a aprofitar-los més en quant a energia es parla, també es volen renovar i actualitzar les instal.lacions elèctriques amb l’ objectiu de reduir el consum elèctric, es volen implantar l’ ús de fonts d’ energia renovables i no perjudicials per al mediambient i fomentar l’ ús de maquinària i equips tecnologicament innovadors, els quals suposen una disminució de l’ emissió de gasos hivernacle.

renewable-1989416_1280

La subvenció proposada, s’ emmarca dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) que es porta executant des de el 2014 i es seguirà implementant fins a finals del any 2020. Aquest ajuts proporcionats als agricultors emprenedors provenen del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), on han invertit 2.056.808, 19 € a repartir entre els diferents agricultors, amb una inversió total de 4.472.619,70 €.

*FIRA ÀPAT

r-requena